Tạo bí danh cho email để chuyển tiếp thư đến nhiều địa chỉ email trong miền

Bí danh email  (Alias) về cơ bản là một địa chỉ email chuyển tiếp có thể được sử dụng để chuyển tiếp thư đến một địa chỉ hoặc nhiều địa chỉ email. Bí danh được sử dụng phổ biến nhất cho các phòng ban hoặc nhóm cá nhân, chẳng hạn như một nhóm nhỏ gồm nhiều người làm việc trong một dự án hoặc nhiệm vụ. Ví dụ: trong môi trường làm việc có nhiều địa chỉ email, văn phòng có thể muốn tạo một địa chỉ email trung tâm để phân phối thư cho tất cả nhân viên. Bí danh, nơi làm workplace@example.com, có thể được tạo để gửi và sau đó phân phối thư đến tất cả các nhân viên trong công ty.

Bước 1: Để tạo một bí danh cho email theo tên miền, chúng ta sẽ đăng nhập với tư cách là quản trị miền (tài khoản admin), sau đó bấm vào phần Cài đặt (Domain Settings) > Accounts (Tài khoản) > Aliases như hình bên dưới. 

Bước 2: Tiếp theo chúng ta bấm vào New để thực hiện thêm mới bí dánh (alias).

- Phần Name: chính là tên của bí danh, Tên này sẽ được sử dụng để tạo địa chỉ bí danh email. Ví dụ: nếu bạn muốn sử dụng địa chỉ bí danh email "thongbao@tadutest.com", bạn chỉ cần sử dụng "thongbao" cho Tên. (Bạn KHÔNG cần thêm miền vào cuối tên -- miền này được cung cấp tự động.)
- Display Name: đây chính là tên hiển thị cho bí danh, tên này sẽ xuất hiện dưới dạng người gửi trong hộp thư của người nhận.
- Email Addresses: Nhận các địa chỉ email đầy đủ của những người dùng sẽ nhận email khi được gửi đến bí danh "thongbao@tadutest.com".
- Internal use only: Bật tính năng này nếu chỉ muốn cho phép nhận thư từ nội bộ miền.
- Include all domain users: Bật tính năng này nếu muốn tất cả các địa chỉ email người dùng cùng miền điều nhận thư từ bí danh chuyển tiếp đến.
- Show in Global Address List: Bật tùy chọn này để hiển thị bí danh trong Danh sách Địa chỉ Toàn cầu (email bên ngoài không cùng miền).